สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำแม่เฮียว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยนายสุเมธ ธิมาหัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำแม่เฮียว อ.วังเหนือจ.ลำปางเนื่องจากได้รับรายงานว่าฝนตกหนักในเขตอำเภอวังเหนือตั้งแต่วันที่ 1-3 สิงหาคม 2563 ทำให้น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแม่เฮียว บ้านแม่เฮียว ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ในปริมาณมากจนไหลล้นข้ามทำนบดินและอาจเป็นอันตรายทำให้ทำนบดินเสียหายได้ นั้น


สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับโครงการชลประทานลำปาง ผู้ใหญ่บ้านแม่เฮียว กลุ่มผู้ใช้น้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการตรวจสอบในเบื้องต้นดังนี้


อ่างเก็บน้ำแม่เฮียวเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่กรมชลประทานได้ถ่ายโอนให้กับเทศบาลตำบลวังเหนือแล้ว สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2527 ตัวทำนบดินยาว 88 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 16 เมตร มีความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 1.1 ล้าน ลบ.ม. มีทางระบายน้ำล้นใช้งานสามารถระบายน้ำได้สูงสุด 70 ลบ.ม. ต่อวินาที ในช่วงวันที่ 1-3 ส.ค. 63 มีฝนตกในพื้นที่อำเภอวังเหนือเนื่องจากอิทธิพลของพายุซินลากู ปริมาณฝนสะสม 3 วันวัดได้ 232 มิลลิเมตร ทำให้มีน้ำท่าไหลเข้าอ่างในปริมาณมาก แต่เนื่องจากบริเวณร่องชักน้ำของทางระบายน้ำล้นมีวัชพืชและเศษไม้อยู่เป็นจำนวนมากจนกีดขวางทางน้ำไหล ทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกทางระบายน้ำล้นได้ทัน น้ำจึงไหลล้นข้ามทำนบดินและกัดเซาะด้านท้ายทำนบดินเป็นหลุมลึกตลอดแนวทำนบดิน

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบทำนบดินยังมีความแข็งแรงสามารถเก็บกักน้ำได้ตามปกติ แต่จะต้องป้องกันไม่ให้มีน้ำไหลข้ามทำนบดินอีก เนื่องจากจะทำให้เกิดการกัดเซาะจนทำนบดินพังเสียหายได้ ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้สนับสนุนรถขุดตักแบ็คโฮเข้าไปขุดลอกวัชพืชและเศษไม้ออกจากร่องชักน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถระบายออกทางระบายน้ำล้นได้สะดวก เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลข้ามทำนบดินอีก โดยจะดำเนินการร่วมกับราษฎรและกลุ่มผู้ใช้น้ำให้แล้วเสร็จในวันที่ 6 ส.ค. 2563 ในส่วนของการซ่อมแซม ได้ชี้แจงให้ทางผู้ใหญ่บ้านแม่เฮียว เทศบาลตำบลวังเหนือ และกลุ่มผู้ใช้น้ำได้ทราบแล้วว่า อ่างเก็บน้ำแม่เฮียว กรมชลประทานได้ถ่ายโอนให้เทศบาลตำบลวังเหนือไปดูแลบำรุงรักษาแล้ว ดังนั้นหากเทศบาลตำบลวังเหนือจะดำเนินการซ่อมแซมสำนักงานชลประทานที่ 2 ยินดีที่จะสนับสนุนให้คำแนะนำรูปแบบและแนวทางการซ่อมแซมที่เหมาะสมเพื่อให้อ่างเก็บน้ำใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป