ททท.ลำปาง ผนึกกำลังภาครัฐและชุมชน สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว“เจ้าบ้านที่ดี ภูมิภาคภาคเหนือ

61

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ททท.สำนักงานลำปาง ผนึกกำลังภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และลำพูน นำกลุ่มผู้นำชุมชนและองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางและลำพูน เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” ภูมิภาคภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โดยมี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวที่สามารถให้บริการที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน นอกจากนี้ยังมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้บริหาร ททท.มาร่วมพิธีเปิด ซึ่งโครงการนี้เป็นภูมิภาคแรก  โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้ารับการอบรม 500 คน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า “ททท. มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์องค์กร คือเป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจสำคัญประการหนึ่ง คือ การขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่ม และกระจายรายได้อย่างยั่งยืน นั้น ททท. เล็งเห็นความสำคัญในการบูรณาการเครือข่ายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในการส่งมอบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณค่า สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงบทบาท ความสำคัญของเจ้าบ้านที่ดีซึ่งส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยอาศัยเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการขยายผลการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสู่ท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวและสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยต่อไป”

ททท. คาดว่า ภายหลังการอบรมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น มีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านท่องเที่ยว รวมไปถึงยกระดับทักษะการให้บริการและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว นำมาซึ่งการต้อนรับและบริการที่สร้างความอบอุ่นและความประทับใจให้กับผู้มาเยือน อันจะเป็นการสนับสนุนภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศ ให้เป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวที่น่าประทับใจและก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป