บรรยากาศประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน 10พ.ค.60

12